Hem » Villkor vid bokning

Villkor vid bokning från oss.

Gällande hyra av aktiviteter från aktivitetshyra.se, AktivitetsHyra AB org. nummer: 559126-2182.

 1. Äganderätt

  Hyresobjektet är hyresgivarens egendom. Hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt till produkten. Hyrestagaren får därmed inte pantsätta, överlåta eller sälja produkten eller delar därav. Hyrestagaren får heller inte utan skriftligt medgivande av hyresgivaren överlåta detta avtal på annan eller i sin tur uthyra produkten eller del därav till annan.

 2. Hyrtider

  Dagshyran är 07:00 – 21:00 och produkten skall återlämnas inom dagshyrans tid (om inte annat avtalats).
  Om produkten ej återlämnas inom dagshyrans tid ska ersättning utgå enligt gällande prislista

 3. Nyttjande

  Hyrestagaren förbinder sig att tillämpa de instruktioner som erhålls för varje enskild produkt gällande montering, förankring, nyttjande, demontering och paketering av produkten, samt applicerbara delar av generella riktlinjer för användning av våra produkter. Hyrestagaren ansvar även för att produkter används på ett säkert sätt.
  Det åligger hyrestagaren att sköta hyresobjektet i enighet med de instruktioner och anvisningar som medföljer produkten samt även vårda produkten så att den är i gott skick. Skulle det uppstå eventuella problem med material/aktivitet (trasigt, blött/smutsigt eller felaktigt) skall detta omgående via angivna kanaler meddelas till Hyresgivaren, så att denna får chansen att åtgärda detta. Görs inte detta beviljas ej någon kompensation. Personer som använder produkten gör det under eget ansvar och på egen risk.

 4. Återlämning

  Om produkten inte återlämnas på avtalad tid debiteras hyrestagaren ny dagshyra av produkten. Om produkten inte är rengjord, torr och paketerad i enlighet angivelser förbinder sig hyrestagaren att betala ompaketerings- och rengöringskostnad enligt gällande prislista. Hyrestagaren debiteras även ev borttappad eller kvarglömd utrustning enligt samma prislista.

 5. Fakturering

  Vid accepterad offert/tecknat avtal skickas en faktura på bokningsavgiften som motsvarar 30% av det avtalade beloppet. Resterande 70% faktureras i samband med hyresperioden eller eventets utförande. Hyresgivaren försöker skyndsamt efter skicka ev tilläggsfakturor kopplade till förbrukning mm. Hyresgivaren har alltid utan krav på motivering rätt att kräva full betalning i förskott. Avtalade avgifter skall erläggas inom fjorton (14) dagar från fakturadag om inte annat överenskommits. Administrationsavgift om f.n. 49 SEK utgår per faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på fakturabeloppet enligt räntelagen. Vid betalningspåminnelse uttages den påminnelseavgift som vid tillfället gäller f.n. 60 SEK.  Om inte annat tydligt anges är alla priser exkl moms. Vid bokning av en ideell förening hålls bokningsansvarig solidariskt ansvarig för hela summan om betalning ej sker i utsatt tid.

 1. Avbokning

  Uppbokade produkter kan avbokas av hyrestagaren till en kostnad av 500kr per produkt fram till 28 dagar innan hyresdatum. Vid avbokning:

  • 10-28 dagar före debiteras bokningsavgiften (30%)
  • 5-10 dagar före debiteras 50% av kostnaden
  • <5 dagar före debiteras 100% av kostnaden.
 1. Oförutsedda händelser

  Hyresgivaren har rätt att avboka eller, om möjligt, ersätta produkter med andra, vid oförutsedda händelser som hyresgivaren inte kan förutse eller förhindra. Exempel på sådana händelser är stöld, brand, skada på produkter eller sjukdomsfall på personal. Hyrestagaren har rätt till full återbetalning av hyra och bokningsavgifter för avbokade men ej med likvärdig produkt ersatta. Hyrestagaren äger ej rätt till annan ersättning. Vid uppdrag där Hyresgivaren sköter montering, bevakning och är ansvariga äger vi rätten att stänga ner produkterna vid oförutsedda händelser som strider mot standarden EN 14960-1:2019. Sådana händelser kan vara kraftig vind eller nederbörd. Om produkterna skickas med ett externt fraktbolag (tex DHL, UPS eller TNT) tillämpas fraktbolagets leveransvillkor och ansvar. Hyresgivaren kan inte ge andra garanter och skall hållas ansvarsfri för ev förseningar eller uteblivna leveranser.

 1. Förlust eller skada på hyresobjekt

  Hyrestagaren bär oberoende av om eget vållande föreligger eller inte, ensam ansvaret för förlust av, eller skada på, Hyresobjektet. Sådan skada eller förlust befriar inte Hyrestagaren från sin skyldighet att erlägga hyra eller från övriga förpliktelser enligt detta Avtal.
  Om Hyresobjektet skadas, förstörs eller förloras så att det blir obrukbart åligger det Hyrestagaren att ersätta hyresgivaren fullvärde av produkten/produkterna. Hyrestagaren rekommenderas att ha en egen försäkring. Hyrestagaren är även ansvarig för att utrustningen inte används på ett opassande sätt.

 2. Försäkring

  När Hyresgivaren anlitas för helhetsuppdrag med frakt, montering och bevakning så står hyresgivaren med ansvarsförsäkring. Hyresgivaren arbetar enligt EN 14960-1:2019 och hyrestagaren får inte på något sätt försvåra eller förhindra detta arbetssätt. När hyrestagaren inte gett hyresgivaren helhetsuppdraget är hyrestagarens ansvar (gäller även om Hyresgivaren utför delar av uppdraget) att bevaka och montera produkterna enligt EN 14960-1:2019. Standarden finns beskriven i på hyresgivarens hemsida (länk). Hyrestagaren rekommenderas att ha en ansvarsförsäkring.

 3. Ansvar för person- och sakskada

  Hyrestagaren skall hålla Hyresgivaren skadeslös i den utsträckning Hyresgivaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som Hyresgivaren inte ansvarar för gentemot Hyrestagaren.
  Hyresgivaren ansvarar inte för sakskada som Hyresobjektet orsakar på fast eller lös egendom om skadan inträffar då Hyresobjektet är i Hyrestagarens besittning, eller på gods framställt av Hyrestagaren eller på gods i vilket Hyrestagarens gods ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som detta gods orsakar på grund av Hyresobjektet.

 4. Tvist och tillämplig lag

  Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.